سبکهای طراحی دکور داخلی مغازه

24 سبک مهم در دکوراسيون داخلي وجود دارد که هرکدام بنا به شرايط و خواسته و نياز کارفرما مورد استفاده قرار ميگيرد. تمامي اين سبکها به نوع خود منحصر بفرد و زيبا هستند ولي بايد ديد به موقيت شغلي و مکاني و نوع صنف و مقدار بوجه کارفرما براي ساخت دکوراسيون داخلي مغازه کدوم موجه تر و مناسب تر است. در اينجا مختصر توضيحي در رابطه با تعدادي ازين سبکها خواهيم داد.
سبک مينيماليسم در دکوراسيون مغازه:يک مکتب هنريکه اساس کار و بيان خود را بر پايه سادگي و ايده و روش ساده و بدون هيچگونه پيچيدگي فلسفي يا شبه فلسفي بنيان گذاشته شده است. وقتي ازين سبک براي دکوراسيون مغازه خود استفاده ميکنيم.مي توانيم از فرم هاي هندسي و رنگهاي خنثي استفاده کنيم و از تجملات بايد پرهيز کنيم، هيچ چيزي نبايد بيش از حد و زياد باشد زيرا تاييد اين سبک بر بي آرايشي و سادگي و جزئيات کم است.
سبک کلاسيک دکوراسيون مغازه با تفسير جديد:دراين سبک،که سبکي باشکوه و پالوده شده است هم ميتوانيم جزئيات سبک کلاسيک را ببينيم و هم رويکردي جديد را در آن ببينيم. فرم کلي سبک کلاسيک از لحاظ ساختاري و طراحي با ساختار کلي که قبلا نيز در دکوراسيون فروشگاه بوده استفاده مي شود و با عناصر مدرن ترکيب شده اند. اين سبک تلفيقي بين جديد و قديم است.